Säännöt

SÄÄNNÖT

1 §
Yhdistyksen nimi on Turun Vakuutusyhdistys – Åbo Försäkringsförening ja kotipaikka Turun kaupunki.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Vakuutusyhdistyksen alaosastona järjestää:

 • vakuutusalasta kiinnostuneille henkilöille esitelmätilaisuuksia
 • tilaisuuksia toistensa tapaamiseksi jossa on mahdollisuus keskusteluihin ja mielipiteiden vaihtoon vakuutuskysymyksistä,
 • tutustumiskäyntejä ja ylläpitää yhteyttä muihin vakuutusalan yhdistyksiin ja järjestöihin
 • tilaisuuksia vakuutusalalla työskentelevien henkilöiden ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.
 • Lisäksi yhdistys pyrkii kehittämään yhteistyötä vakuutuslaitosten välillä ja muutenkin toimimaan vakuutusalan tarkoituksenmukaisen kehityksen hyväksi.

3 §
Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa:

 • vakuutuslaitos, jonka kotipaikka on Turussa tai sen lähiympäristössä taikka vakuutuslaitoksen aluekonttori, jolla on toimipaikka tällä alueella
 • vakuutustoiminnasta kiinnostunut henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.

4 §
Jäsenyydestä eroaminen tai erottaminen

 • Jäsen, joka ei muistutuksesta huolimatta ole suorittanut jäsenmaksuaan vuoden loppuun mennessä, voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla eroamisestaan kirjeellä tai suullisesti kokouksen pöytäkirjaan.
 • Yhdistyksen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista taikka vahingoittaa sen mainetta.

5 §
Hallitukseen kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kuusi (6) jäsentä, joista kolme on vuosittain erovuorossa.

6 §
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidetään vuoden ensimmäisellä ja syyskokous vuoden viimeisellä neljänneksellä.

7 §
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • esitetään toimintakertomus joka vahvistetaan
 • esitetään tilit ja tilintarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös
 • päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle
 • päätetään jäsenmaksun suuruudesta vakuutuslaitoksille ja henkilöjäsenille
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle toimintavuodelle
 • valitaan erovuoroisten tilalle uudet jäsenet hallitukseen
 • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kun näiden sääntöjen mukaan ensimmäisen kerran valitaan hallituksen jäseniä, katsotaan erovuoroisiksi jäseniksi ne kolme, jotka kokouksessa arvalla määrätään.

8 §
Kokouskutsut yhdistyksen kokouksiin on lähetettävä jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kirjeellä.

9 §
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kahdeskymmenesosa (1/20) yhdistyksen jäsenmäärästä sitä kirjallisesti vaatii.

10 §
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja jätetään tilintarkastajille seuraavan tammikuun kuluessa. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa tilintarkastuksesta hallitukselle helmikuun viidenteentoista (15.) päivään mennessä.

11 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja joku muu hallituksen jäsen yhdessä.

Puheenjohtajan ollessa estyneenä astuu varapuheenjohtaja hänen tilalleen.

Yhdistyksen kokouspöytäkirjat kirjoitetaan suomen tai ruotsin kielellä.

12§
Päätökset kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee henkilövaaleissa arpa, muissa puheenjohtajan ääni.

13 §
Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä vähintään kahden kolmanneksen (2/3) äänten enemmistöllä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kuukausi. Päätös tulee lopulliseksi vasta, kun Suomen Vakuutusyhdistys sen hyväksyy.

14 §
Jos Turun Vakuutusyhdistys lakkautetaan, lahjoitetaan varat johonkin Suomen Vakuutusyhdistyksen hallinnassa olevaan stipendirahastoon tai muuhun vakuutusalan opintoja tukevaan toimintaan, josta Turun Vakuutusyhdistys päättää.

15 §
Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.